Isten veled LHDK

Dunakeszi Város Önkormányzata átvette a repülőtér üzemeltetését és az alábbi rendeletet hozta (különösen ajánljuk figyelmetekbe a rendelet végén található árlistát)...

A városi hírportálon egy rövid hír is tájékoztat a változásokról: cikk itt olvasható...

 

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2011. (……..) önkormányzati rendelete
a dunakeszi repülőtér használatáról és hasznosításáról

 

Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet ( továbbiakban: rendelet) alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet területi hatálya Dunakeszi Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló Dunakeszi 062/2, 2943/1, valamint 2943/2 helyrajzi számú ingatlanokra, (továbbiakban: repülőtér) valamint az azon fennálló felépítményekre terjed ki rendeltetésüktől függetlenül.

(2)   A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, társadalmi szervezetre, amelyek a repülőtéren alkalomszerűen vagy rendszeresen tevékenykednek, vagy céltól függetlenül a repülőtéren tartózkodnak.

(3) E rendelet alkalmazásában

a) sportcélú használat: minden olyan repüléssel összefüggő tevékenység, amelyet az 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyek a repülőtéren repülésre alkalmas eszközökkel szabadidős tevékenységként hajt végre, haszonszerzési cél nélkül.

b) gazdasági célú használat: minden olyan a repülőtéren végzett tevékenység, mely az a) pontban meghatározott tevékenységgel összefüggésben vagy azon kívül az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek, vagy mások anyagi haszonszerzés céljából végeznek, beleértve a vállalkozás keretében végzett pilótaképzést is.

c) használó: minden olyan, az 1.§ (2) bekezdésben meghatározott személy, aki az Önkormányzattal a repülőtér használatára írásban megállapodást kötött.

d) használati díj: a sport-, illetve gazdasági célú igénybevételért fizetendő alapdíjból, a használó által a repülőtéren tárolt eszközök után fizetendő tárolási díjból, valamint a tulajdonos által a használó használatába adott felépítményekért fizetendő díj összege. A használati díj nem tartalmazza a felépítmények víz, villany, gáz és egyéb közüzemi díjait.


II. Fejezet
Részletező rendelkezések
2. A repülőtér üzemeltetése

2. §

(1) A dunakeszi repülőtér nem nyilvános repülőtér. Az Önkormányzat a repülőtér sportcélú és gazdasági célú használatát biztosítja.

(2) A repülőtéren repüléseket munkanapokon a nyári időszámítás szerint 08.00 óra és 19.00 óra közötti időben, téli időszámítás szerint 08.00 óra és napnyugta közötti időszakban lehet folytatni. Szabadnapokon, illetve ünnepnapokon repüléseket végezni kivételes esetben, az 1.§ (2) bekezdésében megjelölt személyek előzetes kérelme alapján kiadott, külön eseti engedély alapján lehetséges. Az engedély kiadására a polgármester jogosult.

(3) A repülések során a fel és leszállás – kényszerleszállás kivételével - kizárólag olyan irányból történhet, amely a lakott területeket elkerüli.

(4) A repülőtér használata során az 1.§ (2) bekezdésben megjelölt személyeknek törekedni kell arra, hogy a használattal összefüggésben keltett zajhatással a lakott területeken élő nyugalmát ne zavarják. Amennyiben a repülőtéren végzett tevékenységgel kapcsolatban keletkező zajhatások miatt a tulajdonos felé bejelentés, panasz érkezik, a tulajdonos a repülőtér használatát a bejelentés, panasz kivizsgálásának időtartamára, de legfeljebb 30 napra korlátozhatja. A korlátozás során a tulajdonos a repülést erre az időszakra meg is tilthatja.

(5) Amennyiben ugyanazon személy tekintetében ismételt panasz érkezik az általa folytatott repülés során keltett zavaró zajhatás miatt, a repülőtér használatát számára a tulajdonos végleg megtilthatja. 

(6) A repülőtér használata során az Önkormányzatnak vagy harmadik személynek – a használattal összefüggésben – okozott kárért a használó felelős.

(7) A repülőtér üzemeltetési feladatainak ellátásához az Önkormányzat közreműködőt (továbbiakban: Üzemeltetőt)  vehet igénybe.

(8) Az (7) bekezdés szerinti Üzemeltető az Önkormányzat írásbeli megállapodás alapján jogosult a repülőtér hasznosítására. Az Üzemeltető az Önkormányzattal megkötött megállapodása alapján az abban meghatározottak szerint jogosult a repülőtér használatáért és az ott tárolt eszközök tárolásáért fizetendő díjakat számla ellenében az 1.§ (2) bekezdésében megjelölt személyektől beszedni.

(9) A repülőtér rendjének és zavartalan működtetésének biztosítása érdekében a polgármester megfelelő szakmai felkészültséggel és gyakorlattal rendelkező személyt – repülőtér parancsnokot – bízhat meg. A repülőtér parancsnok tevékenységéről és tapasztalatairól havonta írásban tesz jelentést a Polgármesternek.

(10) A repülőtér parancsnok és a repülőtér Üzemeltetője feladataikat egymással együttműködve kötelesek ellátni.

3. A repülőtér sportcélú használata

3. §

(1) A repülőteret e rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint meghatározott személyek elsősorban sportcélú használatra veheti igénybe, kivéve a kényszerleszállást végrehajtó repülőgépeket.

(2) A repülőtér sportcélú használatának feltétele, hogy a használó és az Önkormányzat között írásos megállapodás jöjjön létre, amelyben meghatározzák az igénybevétel feltételeit és kereteit.

(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a használó megnevezését,
b) a megállapodás időtartamát,
c) a repülőtérnek a használó részére használatba adott felépítményeinek megjelölését, megnevezését,
d) a használatért fizetendő használati díjat,
e) a megállapodás felmondásának feltételeit,
f) amennyiben a használó üzemeltetési feladatokat is vállal, az átvállalt üzemeltetési feladat pontos megjelölését

(4) A repülőtér sportcélú használatáért a használó használati díjat köteles fizetni. A használati díjat az 1.§ (2) bekezdésben megjelölt személyek havonta számla ellenében kötelesek megfizetni a tulajdonos, vagy az általa megbízott Üzemeltető részére.  

(5) A sportcélú igénybevételért fizetendő alapdíj magában foglalja a repülőtér üzemi területének használatát, valamint a torony és az üzemanyag tároló igénybevételének költségeit. A használók a hangárak használatáért az ott tárolt eszközök után fizetendő tárolási díjakon kívül külön használati díjat nem fizetnek,

(6) A repülőtér sportcélú használatának alapdíját, az alkalmazandó tárolási díjakat, valamint az igénybevett felépítmények után fizetendő használati díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Ettől eltérni a 3.§ (3) bekezdése szerint megkötött megállapodásban abban az esetben lehet, amennyiben a használó a megállapodásban a repülőtér üzemeltetési feladatait részben vagy egészben átvállalja. Amennyiben a használó a repülőtér üzemeltetési feladatait egészben átvállalja, az általa fizetendő használati díj 0.-Ft/hó.

(7) Amennyiben a használó a használati díjat nem fizeti meg, a (2) bekezdés szerinti megállapodást a késedelembe esés napjától számított 30 nap elteltével a tulajdonos 30 napos határidővel felmondhatja.

(8) Az Önkormányzattal megállapodást kötött, az 1.§ (2) bekezdésbe tartozó személyekről az Önkormányzat az Üzemeltetőt és a repülőtér parancsnokot tájékoztatja.

(9) A repülőteret alkalomszerűen le és felszállás céljából igénybevevők leszállási díjat kötelesek fizetni.
4. A repülőtér gazdasági célú használata

4. §

(1) A repülőteret e rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyek gazdasági célú használatra is igénybe veheti.

(2) A repülőtér gazdasági célú használatához szükséges, hogy a használó és az Önkormányzat között írásos megállapodásban határozzák meg az igénybevétel feltételeit és kereteit.

(3) A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) az igénybevevő megnevezését,
b) a megállapodás időtartamát,
c) a repülőtéren folytatni szándékolt gazdasági tevékenység megjelölését, leírását,
d) a repülőtérnek a használó részére használatába adott felépítményeinek megjelölését, megnevezését,
e) a használatért fizetendő használati díjat,
f) a megállapodás felmondásának feltételeit,

(4) A repülőtér gazdasági célú használatáért a használó használati díjat köteles fizetni. A használati díjat az 1.§ (2) bekezdésben megjelölt személyek havonta számla ellenében kötelesek megfizetni a tulajdonos, vagy az általa megbízott Üzemeltető részére.  

(5) A gazdasági célú használatért fizetendő alapdíj magában foglalja a repülőtér üzemi területének használatát, valamint a torony és az üzemanyag tároló igénybevételének költségeit. A használók a hangárak használatáért az ott tárolt eszközök után fizetendő tárolási díjakon kívül külön használati díjat nem fizetnek,

(6) A repülőtér gazdasági célú használatának alapdíját az alkalmazandó tárolási díjakat, valamint az igénybevett felépítmények után fizetendő használati díjakat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(7) Amennyiben a használó a használati díjat nem fizeti meg, a (2) bekezdés szerinti megállapodást a késedelembe esés napjától számított 60 nap elteltével a tulajdonos felmondja.

(8) Az Önkormányzattal megállapodást kötött, az 1.§ (2) bekezdésbe tartozó személyekről az Önkormányzat az Üzemeltetőt és a repülőtér parancsnokot tájékoztatja.


5. A repülőtér parancsnok

5.§

(1) A repülőtér parancsnoka feladatait az Önkormányzattal megkötött szerződés alapján legjobb szakmai tudása alapján látja el. 

(2) A repülőtér parancsnok jogosult a repülőtéren a rend és a biztonságos üzemelés érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, kidolgozni és elfogadásra előterjeszteni a repülőtér rendjét szabályozó repülőtérrendet, az elfogadott repülőtérrendben foglaltak megsértőivel szemben a szükséges intézkedéseket megtenni. A repülőtér parancsnok a repülőteret használó 1.§ (2) bekezdésben megjelölt személyek számára utasítást adhat a repülőtér rendjének és biztonságos üzemelésének biztosítása érdekében, melyet az érintettek kötelesek betartani.

(3) A repülőtér parancsnoka köteles a repülőtérrendet a használókkal betartatni, a repülőtér üzemeltetéséhez előírt feltételeket a jogszabályoknak és egyéb szabályzatoknak megfelelően biztosítani. Amennyiben ezzel összefüggésben gátló körülmény merül fel arról az Önkormányzatot haladéktalanul írásban köteles tájékoztatni.

(4) A repülőtér parancsnok naplót köteles vezetni. A repülőtér naplóban rögzítenie kell:
a) naponta a repülőtérről fel-, illetve oda leszállást végrehajtó repülésre alkalmas eszközök lajstromjeleit, az eszköz típusát, a tulajdonos nevét, címét
b) a repülőtéren történt események rövid leírását
c) minden olyan intézkedést, amelyet a repülőtér rendjének és biztonságos üzemeltetésének biztosítása érdekében tett

(5) A repülőtér parancsnok köteles a repülőtéren – fedett, vagy szabadtéren – tárolt repülésre alkalmas eszközökről nyilvántartást vezetni, amelyet naponta aktualizál. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a dátumot, a repülőgép lajstromjelét, típusát, a tulajdonos nevét és címét. A nyilvántartás adatairól minden hónap 10. napjáig írásban ad jelentést.


6. A repülőtér jogellenes használata

6. §

(1) A repülőtér jogellenes használatának minősül minden olyan magatartás az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott személyek részéről, amelyek a repüléssel kapcsolatos légi-közlekedési szabályok, valamint a repülőtérrend megsértését eredményezik

(2) Aki e rendelet 2.§ (2)-(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket, valamint a repülőtérrend előírásait megszegi, szabálysértést követ el és ezért 50.000.- Ft pénzbírsággal sújtható.

(3) A repülőtér jogellenes használata esetén a repülőtér parancsnoka a jogellenes magatartást tanúsító személyt a repülőtérről kitilthatja, a jogsértő személyéről és az általa tanúsított jogellenes magatartásról a légiközlekedésért felelős szervet tájékoztatni kell.

(4) Amennyiben a repülőteret az 1. § (2) bekezdésben meghatározott személyek úgy kívánják használni, hogy az Önkormányzattal 3. és 4. §-okban meghatározott tartalmú írásba foglalt megállapodással nem rendelkeznek, a jogcím nélküli használót a repülőtérről ki kell tiltani, a repülőtér használatát az érintett számára az írásos megállapodás megkötéséig meg kell tiltani.


III. fejezet
Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

(2) E rendelet hatálybalépésének időpontjában a repülőteret már használó, az 1. § (2) bekezdésben meghatározott személyi kör köteles a hatálybalépést követő 30 napon belül, az Önkormányzattal igénybevétele céljának megfelelő tartalmú írásos megállapodást megkötni.

(3) A repülőtérrend felülvizsgálatát a repülőtér parancsnok e rendelet hatályba lépésének időpontjától számított 30 napon belül köteles elvégezni és a szükséges módosításokat követően engedélyeztetni és a Képviselő-testület elé terjeszteni jóváhagyásra.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dunakeszi Város Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatának és rendjének helyi szabályozásáról szóló 28/2008.(XI.10.) sz. rendelete 4. számú melléklete.

(5) E rendelet 1. számú mellékletében szereplő használati díjakat minden év januárjában az Önkormányzat felülvizsgálja.

Dunakeszi, 2011. május 20.

Németh Lászlóné                        Dióssi Csaba
Aljegyző                            polgármester

Kihirdetési záradék:
Kihirdetve: 2011.

Németh Lászlóné
Aljegyző
1. számú melléklet Dunakeszi repülőtér használati díjai

I. Alapdíjak

1. Sportcélú használat alapdíja (természetes személyek kivételével): 150.000.-Ft/hó + áfa

1.a. Sportcélú használat alapdíja természetes személyek esetén 30.000.-Ft/hó + áfa

2. Gazdasági célú használat alapdíja természetes személyek kivételével): 200.000.-Ft/hó + áfa

2.a. Gazdasági célú használat alapdíja természetes személyek esetén: 50.000.-Ft/hó + áfa 

3. Leszállási díj  2.000.-Ft/alkalom + áfa

II. Dunakeszi repülőtéren tárolt eszközök tárolási díjak

4. Repülőgép ( motoros ) szabadban éves szerződéssel 20.000.-Ft/hó/jármű + áfa

5. Repülőgép ( motoros )   hangárban éves szerződéssel 30.000.-Ft/hó/jármű + áfa

6. Repülőgép ( motoros ) szabadban 1.000.-Ft/nap/jármű + áfa

7. Repülőgép ( motoros ) hangárban 2.000.-Ft/nap/jármű + áfa

8. Repülőgép ( vitorlázó ) szabadban éves szerződéssel 10.000.-Ft/hó/jármű + áfa

9. Repülőgép ( vitorlázó ) hangárban éves szerződéssel 15.000.-Ft/hó/jármű + áfa

10.  Repülőgép ( vitorlázó ) szabadban 1.000.-Ft/nap/jármű + áfa

11. Repülőgép ( vitorlázó ) hangárban  2.000.-Ft/nap/jármű + áfa

12. Rendszeresen a repülőtéren tárolt
- Személygépkocsi 1.000.-Ft/hó + áfa
- Repülőt szállító jármű (utánfutó) 1.000.-Ft/hó + áfa
- Lakókocsi 3.000.-Ft/hó + áfa
- Teherautó 3.000.-Ft/hó + áfa

13. Egyéb eszközök ( pl. konténer, stb.) 150.-Ft/m2/hó + áfa    

Volt még egy melléklet, melyen a hangárak helyszínrajza található, ezt itt nem közöljük...

 

 

 

 

Oldalainkat 30 vendég és 0 tag böngészi

Aktív fórumtémák

Fórum, friss hozzászólások

    • SZÁLLÍTÁS
    • Доброго времени...
    • 2 hete 5 napja ago

Hová mész ma repülni?

  • Nincs üzenet

Szabad Repülők Szövetsége Siklórepülő Szövetség